RSS

Ưu đãi thuế GTGT, TNDN năm 2013

21 Tháng 3

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 16/2013/TT-BTC

       Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2013

 THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách

Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013

của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho

sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu

______________________

         

                 

About these ads
 

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: