RSS

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (mẫu B03 – DN)

22 Th3

Cụ thể :

  • Cung cấp thông tin để đánh giá khả năng tạo ra các khoản tiền, các khoản tương đương tiền và nhu cầu của doanh nghiệp trong việc sử dụng các khoản tiền.

  • Đánh giá, phân tích thời gian cũng như mức độ chắc chắn của việc tạo ra các khoản tiền.

  • Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính của doanh nghiệp đối với tình hình tài chính.

  • Cung cấp thông tin để đánh giá khả năng thanh toán và xác định nhu cầu về tiền của doanh nghiệp trong kỳ hoạt động tiếp theo.

3.1. Nội dung, kết cấu của BCLCTT :

Nội dung của BCLCTT gồm 3 phần :

1) Lưu chuyển tiền từ HĐKD :
Các chỉ tiêu phần này phản ánh toàn bộ dòng tiền thu chi có liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như tiền thu bán hàng, tiền thu từ các khoản phải thu của khách hàng, tiền trả cho người cung cấp, tiền trả cho công nhân viên, tiền nộp thuế, các khoản chi phí cho công tác quản lý v.v…
2) Phần lưu chuyển từ hoạt động đầu tư :
Các chỉ tiêu phần này phản ánh toàn bộ dòng tiền có liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư của doanh nghiệp. Trong phần này cần phân biệt 2 loại đầu tư khác nhau :
– Đầu tư cơ sở vật chất – kỹ thuật của doanh nghiệp như đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ v.v…
– Đầu tư vào đơn vị khác dưới các hình thức, các khoản này trong BCLCTT không phân biệt đầu tư ngắn hạn hay đầu tư dài hạn.
Các khoản thu chi được phản ánh vào phần này gồm toàn bộ các khoản thu do bán TSCĐ, thanh lý TSCĐ, thu hồi các khoản đầu tư vào đơn vị khác, thu lãi đầu tư v.v… Các khoản chi đầu tư mua sắm TSCĐ, xây dựng cơ bản, chi để đầu tư vào đơn vị khác v.v…
3) Phần lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính :
Các chỉ tiêu phần này phản ánh toàn bộ dòng tiền thu chi có liên quan trực tiếp đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Hoạt động tài chính gồm các nghiệp vụ làm tăng, giảm nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp.
Các khoản thu, chi được tính vào phần này gồm tiền thu do đi vay, thu do các chủ sở hữu góp vốn, tiền thu từ lãi tiền gửi, tiền trả nợ các khoản vay, trả lại vốn cho các chủ sở hữu, tiền trả lãi cho những người đầu tư vào doanh nghiệp v.v…
Với nội dung như vậy nên BCLCTT được kết cấu thành các dòng để phản ánh các chỉ tiêu liên quan đến việc hình thành và sử dụng các khoản tiền theo từng loại hoạt động. Các cột ghi chi tiết theo từng loại hoạt động. Các cột ghi chi tiết theo số kỳ này và kỳ trước để có thể đánh giá, phân tích, so sánh giữa các kỳ với nhau.
Cơ sở số liệu và phương pháp lập:
Có thể sử dụng 1 trong 2 phương pháp lập trực tiếp và lập gián tiếp
Phương pháp lập trực tiếp:
Cơ sở số liệu:

  • Sổ kế toán vốn bằng tiền

  • Sổ kế toán theo dõi các khoản phải vay, phải trả

  • Bảng cân đối kế toán

Khi lập BCLCTT phải quán triệt nguyên tắc phải phân tích, xác định các khoản thu, chi tiền cho phù hợp với nội dung của các chỉ tiêu theo từng loại hoạt dộng của BCLCTT để ngi vào các chỉ tiêu tương ứng .
Phương pháp lấy số liệu để lập BCLCTT
Số liệu kỳ trước căn cứ vào BCLCTT kỳ trước của các chỉ tiêu tương ứng.

Số liệu cột kỳ này được dựa vào các số liệu như sau :


Lưu chuyển tiền tệ

(theo phương pháp trực tiếp )
Quý……….năm 1999

Chỉ tiêu Mã số Cơ sở số liệu để ghi

I – Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động sản xuất kinh doanh

   
1. tiền thu bán hàng 01 Lấy từ sổ theo dõi thu tiền ( tiền mặt vàtiền gửi ngân hàng) đối chiếu với số liệu ở sổ doanh thu bán hàng thu tiền ngay ( Nợ 111,112 , có 511 )
2. Tiền thu từ các khoản nợ phải thu 02 Từ sổ theo dõi thu tiền , đối chiếu với sổ theo dõi các khoản phải thu ( Nợ TK111,112,Có TK 131,136.. )
3. Tiền thu từ các khoản khác 03 Từ sổ theo dõi thu tiền các khoản thu về tiền phạt , bồi thường ( Nợ TK111,112,Có TK 338.. )
4. Tiền đã trả cho người bán* 04 Từ sổ theo dõi chi tiền , đối chiếu với sổ theo dõi thanh toán với ngườibán ( Nợ TK331 Có TK 111,112.. )
5. Tiền đã trả cho nhân viên 05 Từ sổ theo dõi chi tiền , đối chiếu với sổ theo dõi thanh toán với CNV ( Nợ TK334 Có TK 111,112.. )
6. Tiền đã nộp thuế và các khoản khác cho Nhà nước * 06 Từ sổ theo dõi chi tiền , đối chiếu vớisổ theo dõi thanh toán với ngân sách ( Nợ TK333 Có TK 111,112.. )
7. Tiền đã trả cho các khoản nợ phải trả khác* 07 Từ sổ theo dõi chi tiền , đối chiếu với sổ theo dõi các khoản phải trả khác ( Nợ TK315,336,338,Có TK 111,112.. )
8. Tiền đã trả cho các khoản nợ khác* 08 Từ sổ theo dõi chi tiền các khoản chi ra chưa phản ánh vào các chỉ tiêu trên
Lưu chuyển thuần từ hoạtđộng sản xuất khinh doanh 20 Cộng đại số từ mã số 01 đến mã số 08 nếu ra số âm thì ghi trong ngoặc đơn ( ***)

II – Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư

   
1. Tiền thu hồi các khoản đầu tư vào đơn vị khác 21 Từ sổ theo dõi thu tiền (tiền thu chovay , chứng khoán đến hạn ,bán chứng khoán .. ) Nợ 111,112 ,Có 711 )
2. Tiền thu lãi các khoản đầu tư vào đơn vị khác 22 Từ sổ theo dõi thu tiền (tiền thu lãi cho vay ,lãi liên doanh .. )Nợ 111,112 ,Có 711 )
3. Tiền thu do bán TSCĐ 23 Từ sổ chi tiền( Chi mua sắm , XDTSCĐ và chi thanh lý TSCĐ ) Nợ TK211,213,241 Có 111,112
lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 Cộng đại số từ mã số 21 đến mã số 25 nếu ra số âm thì ghi trong ngoặc đơn ( ***)

III – Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính

   
1. Tiền thu do đi vay 31 Từ sổ theo dõi thu tiền ( sổ tiền đi vay ngắn hạnh và dài hạn ) Nợ TK 111112 Có TK 311 , 341..
2. Tiền thu do các chủ sởhữu đóng góp 32 Từ sổ theo dõi thu tiền ( tiền thu của các chủ sở hữu do mua cổ phần của DN)
3. Tiền thu từ lãi tiền gửi 33 Từ sổ theo dõi thu tiền (số tiền lãi do gửi tiền ở ngân hàng và các tổ chức tài chính khác ) Nợ TK 111,112 Có TK 711
4. Tiền đã trả nợ vay * 34 Từ sổ chi tiền ( Số tiền trả nợ tiền vay ghi Nợ 211,341 Có 111,112 )
5. Tiền đã hoàn vốn cho các chủ sở hữu * 35 Từ sổ chi tiền ( Số tiền trả nợ vốn chocác chủ sở hữu và mua lại cổ phần ghi Nợ 411 Có 111,112 )
6. Tiền lãi đã trả cho các nhà đầu tư* 36 Từ sổ chi tiền ( số tiền trả lãi cho các bên góp vốn , các cổ đông , chủ doanhnghiệp , các khoản chi từ quĩ XN Ghinợ 338,414,431,Có 111,112
Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính 40 Cộng đại số từ mã số 31 đến mã số 36 nếu ra số âm thì ghi trong ngoặc đơn ( ***)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50 Cộng mã số 20-30-40 , nếu ra số âm thì ghi trong ngoặc đơn (***)
Tiền tồn đầu kỳ 60 Số liệu mã số 110 cột cuối kỳ của bcđkt kỳ trước , đối chiếu với tiền tồn cuối kỳ mã số 70 của báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước ( cột kỳ này ) và số dư đầu kỳ trên sổ kế toán thu chi tiền mặt kỳ báo cáo ( TK 111,112 )
Tiền tồn cuối kỳ 70 Số liệu mã số 50 + 60 . Số liệu này phải bằng số liệu mã số 110 cột cuối kỳ trên BCĐKT kỳ này .

Ghi chú : Các số liệu của các mã số có dấu * thể hiện số tiền chi ra từ
doanh nghiệp nên được ghi vào báo cáo dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (***)

Advertisements
 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên 22/03/2008 in Không phân loại

 

Nhãn:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: